Uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Od 31 sierpnia 2017 r., osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, mogą korzystać z następujących świadczeń i uprawnień:

1. Świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł miesięcznie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu bezterminowo, bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej.

2. Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia – do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.

3. Prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania.

4. Lokalne uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych przyznane przez samorząd terytorialny w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych itp.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl

Jak uzyskać uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych aby korzystać ze świadczeń i uprawnień?

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

*Zgodnie z zapisami ustawy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest zobowiązany do wydawania (na wniosek osoby zainteresowanej) decyzji administracyjnej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 (w terminie do trzech miesięcy) oraz udzielania pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w tym wydawanie dowodów potwierdzających działalność opozycyjną lub doznane represje.

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.

pobierz kwestionariusz *.pdf *.doc

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,

3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków),

4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu w Warszawie albo nadesłać pocztą na adres Urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06

Punkt informacyjny w Warszawie

Pokój N041, Wejście od ul. Żurawiej 3/5

Czynny:

Poniedziałek - 8.15-13.00, 13.30-18.00

Wtorek - piątek - 8.15-13.00, 13.30-16.15

tel. 22 661-81-29, 22 661-87-06

e-mail: info@kombatanci.gov.pl

 

*W Krakowie informacji udziela prawnik Julia Manczewa

pl. Szczepański 5, pokój nr 420, IV piętro

Czynny w środy w godzinach 11.00 – 16.00

 

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych:

Wszystkie bieżące wnioski są dostępne na TUTAJ