Szkolenia sip

Szkolenie społecznych inspektorów pracy


Program szkolenia:

 1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
 2. Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności:
  - nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
  - umowy o pracę a umowy cywilno-prawne,
  - wynagrodzenie za pracę,
  - czas pracy i systemy czasu pracy,
  - urlopy wypoczynkowe,
  - ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  - wykroczenia przeciw prawom pracowników.
 3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy a w szczególności:
  - oświetlenie,
  - hałas,
  - mikroklimat,
  - badania lekarskie,
  - szkolenie BHP,
  - substancje chemiczne,
  - odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej,
  - magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy,
  - BHP przy pracach technicznych (w zależności od branży),
  - podstawowe zagadnienia higieny pracy.
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności:
  - definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
  - dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu,
  - świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej.
 5. Zagadnienia funkcjonowania SIP, w szczególności:
  - podstawy prawne funkcjonowania SIP,
  - prawa i obowiązki SIP,
  - udział SIP w komisji BHP,
  - formułowanie zaleceń i uwag SIP,
  - współpraca SIP z PIP,
  - zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.
 6. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie wysłanie go na adres e-mailowy szkolenia@solidarnosc.krakow.pl, dostarczenie go osobiście do Działu Szkoleń lub też wysłanie go pocztą na adres Organizatora (Plac Szczepański 5, Kraków).
Zgłoszenie powinna wypełniać osoba opłacająca udział w szkoleniu (np. Pracodawca).